Voorwaarden

Algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het Musyck Huys: de bepaler van deze algemene voorwaarden. De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Het Musyck Huys en de klant waarop Het Musyck Huys deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Het Musyck Huys, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen.

Over de bestelling:

Zodra de klant een product bestelt via het bestelformulier op de site, wordt het product gereserveerd. Van deze reservering krijgt de klant een bevestiging per email. De klant maakt het bedrag vooraf over op de bankrekening van Het Musyck Huys. Als 10 dagen na de reservering het bedrag nog niet op de rekening van Het Musyck Huys staat, vervalt de reservering en wordt het product weer te koop aangeboden. Daarmee is de koopovereenkomst tussen de desbetreffende klant en Het Musyck Huys ontbonden.

Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

De bestelingen worden verstuurd met TPG/TNT. De klant betaalt de verzendkosten, uitgezonderd de steden Arnhem en Huissen (Gld) waar deze bestelingen persoonlijk worden bezorgd.

Over het retourneren van de verzonden producten:

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de verpakking en retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Het Musyck Huys over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen een tegoedbon met hetzelfde bedrag toegezonden.

Over terugbetalingen:

Producten mogen binnen de zichttermijn worden geretourneerd, maar Het Musyck Huys geeft geen geld terug. De klant ontvangt een digitale tegoedbon die 1 jaar geldig is.

Over de levering:

Het Musyck Huys doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien Het Musyck Huys een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Het Musyck Huys schriftelijk ingebreke te stellen.

Over het versturen:

Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Het Musyck Huys gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over overmacht:

Het Musyck Huys is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet-voorzien waarop Het Musyck Huys geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Het Musyck Huys niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.

Het Musyck Huys kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Over de aansprakelijkheid:

Indien Het Musyck Huys aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Het Musyck Huys is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Het Musyck Huys is uitgegaan van de door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Het Musyck Huys is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Het Musyck Huys aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Het Musyck Huys toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Het Musyck Huys is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In geval van een consumentenkoop strekt deze bealing niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Indien Het Musyck Huys aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Het Musyck Huys beperkt tot maximaal drie maal de factuurwaarde van de order, althans tot het gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Het Musyck Huys of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Over het van toepassing zijnde recht en geschillen:

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Het Musyck Huys partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen zullen eerste en beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Over Privacy:

Het Musyck Huys verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Het Musyck Huys geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden. ------------------------------------------------------------------